وبینارهای هفته پژوهش و فناوری

واحد پژوهشی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری با همکاری گروه  عمران  موسسه وبیناری با موضوع:
♦️ سيستم يكپارچه مديريت مالي، حسابداري و هزينه در پروژه و سازمانهاي پروژه محور ♦️

◀️ ویژه دانشجویان و اساتید محترم ”
◀️ در تاریخ 27 آذر ماه  پنجشنبه  ساعت 16:30 برگزارمی نماید:
◀️ استاد وبینار :

دكتر سيد محمدرضا علوي پور

مديرعامل موسسه   ACEMI

دكتراي مديريت ساخت و پروژه از دانشگاه Illinois Tech

هدف :ايجاد سيستم استاندارد مديريت مالي، حسابداري و هزينه منطبق بر

فعاليت در سازمان های پروژه محور

محور های وبینار :

-اهميت داشتن سيستم يكپارچه و مفاهيم اوليه

– مروري بر مديريت حسابداري پروژه

– مروري بر مديريت هزينه پروژه

– مروري بر مديريت مالي پروژه

⬅️ لینک ورود وبینار :👇
event.eqbal.ac.ir

پژوهشی موسسه اقبال لاهوری