راهکارهای مهندسی صنایع در بهبود خدمات درمانی با رویکرد شبیه سازی

لینک وبینار قسمت اول

لینک وبینار قسمت دوم