واحد پژوهشی موسسه  آموزش عالی اقبال لاهوری با همکاری گروه  روانشناسی  موسسه   وبینار تخصصی  روانشناسی با موضوع: شکست عشقی و سوگ 2 در تاریخ  ۷ آبان توسط خانم دکتر ابهر زنجانی برگزار نمود.

مشاهده وبینار