بلوار سرافرازان-سرافرازان 9- موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری –  واحد پژوهشی

تلفن تماس  :  داخلی ( 221 )   05138210075 

Email Address: Research@eqbal.ac.ir